รพ.อบจ.ภูเก็ต เปิด อาคารไข่มุก รองรับการให้บริการผู้ป่วย

รพ.อบจ.ภูเก็ต เปิด อาคารไข่มุก รองรับการให้บริการผู้ป่วย

รพ.อบจ.ภูเก็ต เปิด “อาคารไข่มุก” รองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรื้อรังที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
รพ.อบจ.ภูเก็ต เปิด “อาคารไข่มุก” รองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรื้อรังที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารไข่มุก” ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย พลอากาศตรี นายแพทย์ธนา ปุกหุต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิด ซึ่งมี นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ภูเก็ต นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

พลอากาศตรี นายแพทย์ธนา ปุกหุต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากสถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ วัณโรค โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิต้านทานต่ำ มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้สูงกว่าคนปกติหลายเท่า บางรายมีปัญหาเชื้อดื้อยาเพราะผู้ป่วยขาดยา หรือ กินยาไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดอาการดื้อยาเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีอัตราผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี อบจ.ภูเก็ต จึงสนับสนุนงบประมาณขึ้นเพื่อสร้างอาคารรองรับการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรื้อรังให้ได้รับการดูแลรักษาป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ โดยมีมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับอาคารไข่มุก เป็นอาคารคลินิกเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งแยกออกจากอาคารรักษาผู้ป่วยทั่วไป เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์ 076 358888”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารไข่มุก ซึ่งเป็นอาคารตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐาน และทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดสร้างขึ้น ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่มีการพัฒนาการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  อาคารไข่มุกนี้ เป็นอาคารคลินิกเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจที่ต้องแยกออกจากอาคารรักษาผู้ป่วยทั่วไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และลดอัตราการติดเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบให้บริการที่มีมาตรฐานของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมงาน ตลอดจนขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างประโยชน์กับผู้รับบริการทุกท่านและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.