‘บมจ.ดุสิตธานี’ ตั้งกองทุนมูลค่า 4 พันล้านบาท จัดการทรัพย์สิน 3 โรงแรม

dusit thaniผู้ถือหุ้นดุสิตธานีอนุมัติการจัดการทรัพย์สินล็อตใหญ่ โดยจะนำโรงแรมหรูในเครือ 3 แห่ง ‘ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต’ –‘ดุสิตธานี หัวหิน’ –และ ‘ดุสิตดีทู เชียงใหม่’ มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเตรียมเข้าซื้อหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 และรับบริหารกิจการโรงแรมทั้ง 3 แห่งต่อไป

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จากบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,716 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าซื้อโรงแรมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต อีกทั้งเป็นการรักษาเครือข่ายของบริษัทฯ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ประกอบกับบริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างบริหารโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี โดยได้ทำการตลาดจนโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีผลประกอบการที่ดี ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องทันที

นายชนินทธ์ กล่าวด้วยว่า บริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ประกอบด้วยที่ดินจำนวนประมาณ 34 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 อาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม จำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้น โดยจะจำหน่ายในช่วงราคา 2,700-2,750 ล้านบาท
นอกจากนี้ เพื่อให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นที่น่าสนใจของนักลง ทุน บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินจำนวนประมาณ 3 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 อาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น ในช่วงราคา 350 – 400 ล้านบาท พร้อมกับจะนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินจำนวนประมาณ 63 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 อาคาร

และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ออกให้เช่าแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี และจำหน่ายกรรมสิทธิ์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น โดยมีมูลค่ารวม 850-950 ล้านบาท

“หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นช่วงมูลค่าประมาณ 1,300 – 1,370 ล้านบาท” นายชนินทธ์กล่าวและเสริมด้วยว่า บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) รองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้ง ขึ้น โดย SPV จะเช่า และ/หรือ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน SPV ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPV นอกจากนี้ SPV ในฐานะผู้เช่าและดำเนินงานโรงแรม จะดำเนินการแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์โรงแรมสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในอัตราที่ต้องการ

“การนำโรงแรมทั้ง 3 แห่งเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้กองทุนมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่จะทำให้กองทุนรวมเป็นที่น่าสนใจของนัก ลงทุนทุกประเภท และทำให้สภาพคล่องของการซื้อขายดี อีกทั้งการเลือกโรงแรมที่อยู่ในทำเลที่ต่างกัน ซึ่งถือเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมโดยมีทรัพย์สินหลายแห่งอยู่ในกองทุนรวมเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นดุสิตธานีต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น โดยมีบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการ และยังรับบริหารทรัพย์สินต่อไปด้วย ดังนั้น ในแง่ของการบริหารกิจการโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพสูง ก็จะยังคงมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน” นายชนินทธ์กล่าว

Share:

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.