จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มสมาชิกสหกรณ์สี่ล้อเล็กจังหวัดภูเก็ต

DSC_0829

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มสมาชิกสหกรณ์สี่ล้อเล็กจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาการขอเพิ่มทะเบียนป้าย 30 ของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาการขอเพิ่มทะเบียนป้าย 30 ของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 )ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มสมาชิกสหกรณ์สี่ล้อเล็กจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาการขอเพิ่มทะเบียนป้าย 30 ของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายธีระยุทธ์ ประเสริฐผล ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ต สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริษัทผู้ประกอบการประเภทรถรับจ้างสี่ล้อเล็ก ตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

DSC_0833

 

อย่างไรก็ตามได้มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของบริษัทที่ดําเนินการดูแลรถโดยสารสาธารณะไม่ประจําทาง หรือสี่ล้อเล็กจํานวน 3 บริษัท ซึ่งมีรถในความดุแลรวม 644 คัน ระบุว่าไม่สามารถคืนโควต้าที่มีอยู่กลับมาให้ทางจังหวัดได้ ในขณะที่ตัวแทนของชุมนุมสหกรณ์ฯ ก็ยืนยันถึงความเดือดร้อนที่ไดมีการซื้อรถมาแล้วแต่ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ และหากนํามาวิ่งก็จะถูกปรับในอัตราโทษสูงสุด และยังระบุด้วยว่า จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ไปดําเนินการในรูปของสหกรณ์ฯ ก็ได้มีการดําเนินการทุกอย่างตามระเบียบ แต่ก็ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ ทางด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่า จากการประชุมหลายๆ ครั้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เพิ่มจํานวนรถอีก เพราะที่ผ่านมามีปัญหามากมาย เช่น สถานที่จอด ปัญหาการจราจร ปัญหาการใช้พื้นผิวจราจรในการจอดรถ ปัญหาการแย่งลูกค้า การตัดราคา เป็นต้น จึงจําเป็นต้องคงไว้เดิม แต่ก็เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้ซื้อรถมาแล้ว

DSC_0845

 

อย่างไรก็ตามภายหลังการนําเสนอความต้องการของแต่ละฝ่ายแล้ว นายสมเกียรติ กล่าวสรุปว่า เดิมทางคณะกรรมการฯ ก็ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มจํานวนรถ แต่ด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านและต้องการทําให้ถูกต้อง ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเสนอว่า ให้นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมอบหมายให้ทางขนส่งจังหวัดไปทําการสํารวจจํานวนรถและเจ้าของรถที่ประกอบการอยู่จริงของทางชุมชนสหกรณ์ฯ รวมทั้งในส่วนของ 3 บริษัทที่ได้รับโควตาด้วย จากนั้นก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งฯ พิจารณา ว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่อย่างไร โดยจะดําเนินการภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้

ชาวบ้านอ่าวมะขามไม่ติดใจหลังผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงว่าโรงแรมพันวา บีช ฟร้อนท์ รีสอร์ทไม่เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการใช้เสียงอาซานของมัสยิด

IMG_1811

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอรวรรณ ขุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการที่ 7 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําศาสนา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตํารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าบ้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือหายุติ กรณีที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการใช้เครื่องขยายเสียงในการประกอบละหมาดที่บริเวณหมู่7 บ้านอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายนิสิต กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการใช้เครื่องขยายเสียงในการประกอบละหมาดที่บริเวณหมู่7 บ้านอ่าวมะขาม ต.วิชิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไปยังสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ผ่านหมายเลข1111 สายด่วนของรัฐบาล ทําให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก และได้มีการรวมตัวกันประท้วงเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริเวณหน้าโรงแรมภูเก็ต พันวา บีช ฟร้อนท์ รีสอร์ท เนื่องจากคิดว่าทางโรงแรมมีส่วนรู้เห็นในการร้องเรียน

ทางจังหวัดได้ทําหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการร้องเรียนผ่านไปยังสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางจังหวัดขอชี้แจงว่า ชุมชนบ้านอ่าวมะขามหมู่7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นชุมชนพี่น้องมุสลิมที่เก่าแก่ดั้งเดิม ตั้งบ้านเรือนมานานนับเป็นร้อยปี โดยพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด กรณีการร้องเรียนดังกล่าว มีผลกระทบต่อความรู้สึก และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ ซึ่งทางจังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน ขอยืนยันว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เช่น เสียงรบกวนในช่วงเวลา23.00 – 24.00 น.ข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่มีการละหมาดและใช้เสียงแต่อย่างใด การใช้เสียงรบกวน ในช่วงเวลา05.00 – 06.00น. โดยปกติมัสยิดจะใช้เสียงเพื่อเชิญชวนสัปบุรุษ เข้ามาร่วมพิธีละหมาดโดยใช้เสียงประมาณ 2 – 3 นาที และในช่วงประกอบพิธีจะไม่มีการใช้เสียงออกมาด้านนอก และไม่ใช่ช่วงเวลาพักผ่อน และ ผู้ร้องอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนมา ประมาณ 1 เดือน ขอชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนมุสลิมที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่อยู่ในพื้นที่ถึง ร้อยละ90 และเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการประกอบศาสนากิจลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปี ไม่ใช่เพียงแค่1 เดือน ซึ่งขอให้สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้สั่งยุติเรื่องดังกล่าวแล้ว

ด้านนางอรวรรณ เปิดเผยว่า ในส่วนของสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้รับการร้องเรียนเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการใช้เครื่องขยายเสียงในการประกอบละหมาดที่บริเวณหมู่7 บ้านอ่าวมะขาม ต.วิชิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ซึ่งได้ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข1111 จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ยืนยันว่า ทางโรงแรมภูเก็ต พันวา บีช ฟร้อนท์ รีสอร์ท ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดีทางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไม่สามารถเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลของผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากติดในเรื่องของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

นายณรงค์ คุ้มบ้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านอ่าวมะขาม กล่าวว่า เมื่อทางสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า โรงแรมภูเก็ต พันวา บีช ฟร้อนท์ รีสอร์ท ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนดังกล่าว ทางพวกตนและชาวบ้านก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใด แต่อยากจะฝากให้สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีช่วยดูในเรื่องของข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ที่ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน ซึ่งหากการร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้น ก็ควรที่จะมีบทลงโทษ เนื่องจากเป็นการกล่าวข้อมูลเท็จ และมีผลต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก และอีกข้อหนึ่งในเรื่องของการร้องเรียนด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม ควรมีการพิจารณาให้รอบคอบและพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กระทบต่อจิตใจและคนจํานวนมาก

ร่วมสัมผัสช็อคโกแลตชั้นเบลเยี่ยมสุดคลาสสิคในตํานาน

Chocolate Callebaut Photo1

ร่วมสัมผัสช็อคโกแลตชั้นเบลเยี่ยมสุดคลาสสิคในตํานาน
เตรียมพร้อมสําหรับสัปดาห์แห่งการทําช็อคโกแลตชั้นเยี่ยมในแบบของคุณ

โปรโมชั่น ช้อปสินค้า Wacoal รับอั่งเปาฟรี 1,000 บาท (วันนี้ – 17 มี.ค.58)

promotion wacoal

ช้อปสินค้าจากวาโก้ ผ่าน Wacoalthailand.tarad.com รับอั่งเปาฟรี มูลค่า 1,000 บาท **เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2558

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.wacoal.co.th

“ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16” ประจำปี 2558

10958006_596568243821152_749104640286901059_o

เชิญเที่ยวงาน “ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี สำหรับวันนี้ (26 ก.พ.58) เป็นวันแรก เชิญชมขบวนแห่เทิดพระเกียติ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต และร่วมสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และพญามังกรทะเล ชมการแสดงจากเดอะตู่ ทักษ์เหล็กกล้า โดยมี  ท่านหว่างหุ่ยจ้วน รองกงสุลใหญ่จีนประจำภูเก็ต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

ภูเก็ตฉายแล้ววันนี้ : Predestination ยึดเวลาล่าอนาคต

Predestination-20

ชื่ออังกฤษ : Predestination
ชื่อไทย : ยึดเวลาล่าอนาคต
แนว : แอ็คชัน / วิทยาศาสตร์ / ระทึกขวัญ
ผู้กำกับ : ไมเคิล และ ปีเตอร์ สปีลริค
นักแสดง : Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor
ความยาว : 97 นาที
กำหนดฉาย : 26 กุมภาพันธ์ 2015

เรื่องย่อ

เรื่องราวของเจ้าหน้าที่พิเศษ Temporal Agent (รับบทโดย Ethan Hawke) จากหน่วยงาน Predestination หรือ T.R.E. ภายใต้การดูแลของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ในดูแลรักษาความสงบสุขของ Time Line บนโลกใบนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเดินทางข้ามการเวลาไม่ว่าจะอดีตหรืออนาคตได้ 53 ปี เพื่อใช้เป็นหนทางในการหยุดยั้งอาชาญกรรมที่เคยเกิดขึ้น ไม่ให้กลับมาเกิดขึ้นได้อีกครั้ง

Agent คนนี้ ได้ถูกส่งไปยังห้วงเวลาต่างๆ ในช่วงยุค 90 เพื่อปฏิบัติภาระกิจลับและหยุดยั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายจากอาชญากรต่างๆ มากมาย แต่มีเพียง มือระเบิดฉายา Fizzle bomber เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เขาไม่สามารถตามจับได้ ด้วยเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างจึงทำให้ชายคนดังกล่าวมักนำเขาก้าวหนึ่งเสมอ

ก่อนที่ภาระกิจสุดท้ายจะมาถึง Agent คนนี้ ได้ถูกส่งย้อนกลับไปยังปี 1970 ในฐานะบาร์เทนเดอร์คนหนึ่ง เพื่อพบกับ “จอห์น” ชายหนุ่มสองเพศ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเคยเป็นผู้หญิง เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีความผิดปกติที่พบได้เพียง 1 ในล้านคน กับการเป็นบุคคลที่มี 2 เพศ(ที่สมบูรณ์) ในคนๆ เดียวกัน

Predestination-35

ในอดีตของจอห์นนั้น เติบโตมาในร่างของ “เจน” เด็กผู้หญิงธรรมดาๆ ภายในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ซึ่งถึงแม้เธอจะเป็นเด็กหัวดี เรียนเก่ง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอเป็นที่รักหรือโดดเด่นกว่าทุกคนได้เลย เจนพบความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือ ภายหลังจากเธอพบรักกับชายปริศนาคนหนึ่ง และทำให้เธอตั้งท้อง จนทำให้เธอไม่สามารถวิ่งตามความฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักบินอวกาศได้อีกต่อไป และเมื่อเจนคลอดลูกสาว ลูกของเธอได้ถูกลักตัวไปโดยใครคนหนึ่งอีกครั้ง ซ้ำร้ายความจริงเรื่องความผิดปกติของเธอก็มาถึง ซึ่งทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งจนมาอยู่ในร่างผู้ชายโดยสมบูรณ์อย่างปัจจุบัน

Predestination-13

ความเป็นจริงที่โหดร้ายทำให้เจนเปลี่ยนชื่อเป็น “จอห์น” และใช้ชีวิตใหม่เยี่ยงชายคนหนึ่ง เริ่มจากการไต่เต้าจากพ่อครัว สู่นักพิมพ์ดีด จนมาได้พบกับ Agent ผู้ถูกส่งมาจากโลกในอนาคตคนนี้ ซึ่งเขาได้แนะนำงานให้แก่จอห์น และได้ร่วมย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตของเขา และนั่นคือส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของเรื่องราวโชคชะตาชีวิตที่จอห์นต้องเผชิญอยู่ในวังวนนี้ เมื่อจอห์นพบว่าชายคนที่ทำเขาหรือ “เจน” ในอดีตท้อง ก็คือ “ตัวเขา” เอง

แม้การย้อนเวลาในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางประสาทต่อตัวของ Agent เอง แต่เขาก้ยังคงทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งก็คือ การลักพาตัวของลูกของเจนไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และส่งมอบหน้าที่ของ Temporal Agent ไปสู่จอห์น

แม้เรื่องจะดำเนินมานาน แต่ทั้งหมดนี้ คือ จุดเริ่มต้นของวังวนเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้น เมื่อแท้จริงแล้ว ตัวจริงของ Fizzle bomber ก็คืออนาคตของใครคนหนึ่งทีเ่รารู้จักกันดี นี่คือ ภาพยนตร์สุดซับซ้อนและเต็มไปด้วยเรื่องหักมุมที่จะทำให้ทุกคนลุ้นระทึกและสร้างรอยหยักให้สมองได้ดีเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้

เช็ครอบภาพยนตร์

 

โปรโมชั่น LME EXPO Sale Up To 70% OFF ที่ จังซีลอน ภูเก็ต ( 25 ก.พ. – 9 มี.ค.58)

LME EXPO Sale Up To 70% OFF

LME EXPO Sale Up To 70% OFF พบกับสิน้ค่าหลากลหายแบรนด์ ช้อปครบ 2,000 บาท รับฟรีทันทีส่วนลด 200 บาท ช้อปครบ 3,500 บาท รับฟรีทันทีส่วนลด 300 บาท 25 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2015 @Phuket Square Hall 2

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.jungceylon.com

โรงเรียนวิชิตสงคราม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเต็มที่

IMG_3049

 

โรงเรียนวิชิตสงคราม เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตําบลวิชิต (ระแรง) เปิดสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2480ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงจนปัจจุบัน จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด960คน บุคลากรครู65คน ปัจจุบัน มีนายทิวา ลิ่มสงวน เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม มีความโดดเด่นในเรื่องกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ได้รับรางวัลต้นแบบลูกเสือ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีวงโยธวาธิต วงดนตรี นาฎศิลป์ ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุน จากผู้อํานวยการโรงเรียนและครู นอกจากนี้ โรงเรียนวิชิตสงครามยังมีความโดดเด่น ในด้านกีฬา มีนักเรียนในโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด เป็นตัวแทนของภาคใต้ ไปร่วมการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 “จันทบูรณ์เกมส์ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่16-27 มีนาคม 2558 นี้ด้วย

นายทิวา ลิ่มสงวน ผู้อํานวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม กล่าวถึงโรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาระดับเยาวชน ว่า โรงเรียนวิชิตสงคราม เป็นโรงเรียนที่พยายามจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก ตามความสามารถ โดยเฉพาะในด้านกีฬา เราพยายามจะส่งเสริมตามความสามารถของเด็ก ตามความถนัดของเด็ด เช่น กีฬาคาราเต้-โด ยูยิตสู ยูโด และกีฬากอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ซึ่งทางโรงเรียนพยายามส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ ได้แสดงออกถึงศักยภาพของตัวเอง เพื่อจะนําความสําเร็จไปสู่อนาคตต่อไป โดยการส่งเสริมของโรงเรียน คือ เราจะสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ ในด้านการกีฬา ส่วนเรื่องการเรียนก็จะให้ครูได้ช่วย นับเวลาเรียนในช่วงนักเรียนไปแข่งขันกีฬา ให้เป็นเวลาเรียน โดยจะคอยสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนนักกีฬา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมการแข่งขันในทุกแม๊ตท์การแข่งขัน

ปัจจุบัน โรงเรียนวิชิตสงคราม เรามีนักกีฬาที่ถือว่า เป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ซึ่งบางคนนั้นก็ไปคัดตัวทีมชาติมาแล้ว เช่น เด็กชายธามม์ ปวรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.2/1เป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนของภูเก็ต และได้ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43 “นครราชสีมาเกมส์” ครั้งที่ผ่านมา ก็ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กลับมาฝากโรงเรียนและจังหวัดภูเก็ต และอย่าง “น้องกิ๊ก” ด.ญ ชนิดาภา เสียงเอก ชั้น ม.2/1 เป็นนักกีฬายูยิตสู ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนางสาวสุติรักษ์ เข็มนาค ชั้น ม.5 เป็นนักกีฬายูโด ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมาและ เป็นตัวแทนไปแข่งขันยูโด แห่งประเทศไทย ก็ได้รับเหรียญเงิน กลับมา

ผู้อํานวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม กล่าวต่อว่า ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน โดยฉพาะด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องไปตลอด ไม่ว่าตนเองนั้นจะอายุราชการไปแล้ว คิดว่าในแนวทางอย่างนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ เพราะว่าคนเรามีความสามารถต่างกัน บางคนก็เก่งเรียน บางคนก็ไปดีทางด้านลูกเสือ บางคนดีได้ทางด้านดนตรี บางคนก็ดีทางด้านกีฬา ซึ่งโรงเรียนก็ยังเปิดกว้าง ณ ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดให้ สมาคมกีฬายูยิตสู เข้ามาเผยแพร่ โดยการเข้ามาสอนภายในโรงเรียนในชั่วโมงชุมนุม ส่วนนักกีฬาเราก็จะมีการยกย่องชมเชย ให้เป็นนักเรียนดีเด่น และหากมีทุนการศึกษา เราก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเหล่านี้เพื่อเป็นการตอบแทน เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียน ส่วนการแก้ปัญหาของนักเรียนนักกีฬา ที่จะมีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือการสอบเลื่อนชั้นอะไรต่างๆนั้น ทางโรงเรียนของรับรองว่า ไม่มีปัญหา เพราะการสอบนั้นเป็นเรื่องที่ดําเนินการโดยสถานศึกษาอยู่แล้ว ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้บริหารจัดการอย่างเช่นว่า ถ้าหากว่านักกีฬาจะต้องไปแข่งขันในทัวร์นาเม้นต์ ที่ตรงกับ นักเรียนที่จะต้องสอบพอดี ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนเลือกว่า จะทําการสอบก่อน หรือจะสอบหลัง การแข่งขัน เฉพาะนักกีฬา ซึ่งคุณครุทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเวลาที่นักเรียนไปทําการแข่งขัน ทางโรงเรียนก็จะนับเวลาการเรียนให้ด้วย เพราะนี่คือการเรียนบนเวทีชีวิตอย่างหนึ่ง คือเรียนนอกห้องเรียน เป็นการเรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน นายทิวากล่าว

ด้าน เด็กชายธามม์ ปวรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.2 นักกีฬากอล์ฟเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เจ้าของเหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติครั้งที่43 “นครราชสีมาเกมส์” กล่าวว่า มาเรียนที่นี่ดีมากที่มี ผอ.ทิวา ช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเรียนและการเล่นกีฬากอล์ฟ ส่วนผลงานที่ผ่านมาก็ เพิ่งไปคว้าถ้วยแชมป์ กอล์ฟภาคใต้ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ส่วนวันที่17 มีนาคม 2558 นี้จะเดินทางไปแข่งขันกอล์ฟกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31 ที่จังหวัดจันทบุรี มีความหวังว่า จะคว้าเหรียญทอง ประเภททีม กลับมาให้จังหวัดภูเก็ตแน่นอน ขณะที่น้องกิ๊ก ชนิดาภา เสียงเอก นักเรียนชั้น ม.2/1 นักกีฬายูยิตสู กล่าวว่า ตั้งแต่มาเรียนที่นี่ ผอ.ทิวา ก็สนับสนุนในเรื่องการเรียนและเรื่องกีฬามาก อย่างเต็มที่ จึงอยากชวนน้องๆที่ยังขาดโอกาสในเรื่องการเรียน ก็อยากจะให้มาเรียนที่โรงเรียนวิชิตสงคราม เพราะ ผอ.ที่นี่ ส่งเสริมนักกีฬากับนักเรียนดีมากส่วนความหวังของการไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31 ณ จังหวัดจันทบุรี มีความหวังในใจลึกๆว่าจะได้เหรียญทองกลับมา

ทัพเรือภาค 3 ร่วม ตําบลราไวย์จัดกิจกรรมหาดสวยน้ําใสด้วยมือเรา

S__22028411

25 กุมภาพันธ์ 2558 –  ที่ชายหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ทหารจากทัพเรือภาค 3 พนักงานเทศบาลตําบลราไวย์ ผู้ประกอบการชายหาดนักเรียนในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสํานักข่าวซิตี้นิวส์และสถานีวิทยุ 94 ซิตี้เรดิโอ รวมกว่า 200 คนร่วมกันทําความสะอาดชายหาดราไวย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้โดยมีพลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายอรุณ โสฬล นายกเทศบาลตําบลราไวย์ นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ผู้บริหารสํานักข่าวซิตี้นิวส์เข้าร่วม

สําหรับกิจกรรมดังกล่าวทัพเรือภาค 3 ร่วมกับเทศบาลตําบลราไวย์ สํานักข่าวซิตี้นิวส์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและกลุ่มมวลชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯอีกทั้งเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด และมีความสําคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งและทําให้เกิดความสวยงามเหมาะสมแก่เมืองท่องเที่ยวโดยทางทัพเรือภาค ที่ 3 ได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์แก่การทําความสะอาดแก่ผู้เข้าร่วมจากนั้นได้มีการดําเนินการกวาด เก็บ ขยะ ตลอดแนวชายหาดราไวย์.

S__22028406

อย่างไรก็ตามเรื่องของความสะอาดบริเวณชายหาดต่างๆในพื้นที่ตําบลราไวย์นั้นทางเทศบาลฯได้ดูแลจัดระเบียบทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับผู้ประกอบการชายหาดเพื่อรักษาสภาพชายหาดให้สะอาด เรียบร้อย ให้ดูดีในสายตาผู้ผู้มาเยือนสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยว.

ใหม่ ! วาฟเฟิลไส้กรอก อร่อยนุ่ม หอมนมเนยแท้ๆ จาก CP (วันนี้ – 25 มี.ค.58)

0ce3e20930b4688258df44fc1ce4445b

ใหม่!! วาฟเฟิลไส้กรอก..อร่อย..นุ่ม..หอมนมเนยแท้ๆ ที่ 7-Eleven ทุกสาขา พิเศษเพียง 23 บาท ตั้งแต่ 5 ก.พ. – 25 มี.ค. 58

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.cpsurprise.com

โปรโมชั่น Robinson Pay Day ช๊อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน 4 วันเท่านั้น (26 ก.พ. – 1 มี.ค.58)

Robinson-Pay-Day

Robinson Payday ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน
สินค้าแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 50% อาทิ Ohayo, ESP, Wrangler , Hazard , Body Glove , John Henry , Hush Puppies

สมาชิก The 1 Card รวมใบเสร็จรับสิทธิพิเศษ

  • รับบัตรของขวัญโรบินสันสูงสุด 8 % เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข
  • รับสิทธิ์แลกซื้อ เก้าอี้ Robinson Bean Bag ในราคาเพียง 325 .- จากปกติ 1,495.- (จำนวนจำกัด) เมื่อช้อปครบทุก 3,000 .-

อภิสิทธิ์จากบัตรเครดิตชั้นนำ

  • บัตรเครดิตร่วมโรบินสัน-กสิกรไทย และบัตรเดบิตร่วมโรบินสัน-กสิกรไทย ลดและรับเพิ่มรวมสูงสุด 23%
  • บัตรเครดิตกสิกรไทย ลดและรับเพิ่มรวมสูงสุด 20%
  • บัตรเครดิตเคทีซี ลดและรับเพิ่มรวม 18%

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.robinson.co.th

โปรโมชั่น บิ๊กซี ซัมเมอร์ ซาบซ่า (25 ก.พ. – 11 มี.ค.58)

20834

โปรโมชั่นสินค้าราคาถูก คุรภาพดี ที่บิ๊กซี สำหรับซัมเมอร์นี้ พบกับสินค้าหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าซื้อ 1 แถม 1 , สินค้าราคาประหยัด (ซื้อ 2 ชิ้น ราคาถูกลงอีก) ฯลฯ สำหรับโปรโมชั่นนี้ไปช๊อปกันได้ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2558 เท่านั้น ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ โบรชัวร์สินค้าอื่นๆ

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.bigc.co.th

โปรโมชั่น MK ดับเบิ้ลคุ้ม เลือกซุปดูโอ + เซตสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 399-.

promotion mk set

 

ดับเบิ้ลความอร่อย ต้อง “MK ดับเบิ้ลคุ้ม” ที่รวมน้ำซุปสูตรเด็ดจาก MK ทั้งสามรส พร้อมสามเซตเมนูสุดฟิน  เริ่มต้นเพียง 399 -. กับชุดเอ็มเคอิ่มคุ้ม และ 599-. กับชุดเอ็มเคเกินคุ้ม

  •  เซตต้นตำรับสุดคุ้ม
  • เซตซีฟู้ดสุดคุ้ม
  • เซตคุโรบุตะสุดคุ้ม

วันนี้ ที่ MK ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/mkrestaurants

โปรโมชั่น แมคพาร์เฟ่ต์ เลือกอร่อยกับ 3 ท๊อปปิ้ง เพียง 29-. ที่ แมคโดนัลด์ (วันนี้ – 12 มี.ค.58)

10481982_10153095090097866_2547333856721860086_o

อร่อยตื่นตา ชื่นใจ เย็น สุดขีด เพลิดเพลิน 3 ท้อปปิ้งกับแมคพาร์เฟ่ต์ สตรอเบอรี่ สวีทฮาร์ท แค่ 29.- พลาดไม่ได้แล้ว ที่ แมคโดนัลด์ ทุกสาขา

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/McThai