ม.อ. เน้นศิลปวัฒนธรรม รวม 5 วิทยาเขต จัดงาน สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม สืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเขตการศึกษาตรัง   ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอกะทู้ คุณศิริพัฒน์พัฒกุล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

คุณสมหมาย กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าวว่า โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 5 วิทยาเขต เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2550  ซึ่งทุกปีทางวิทยาเขตภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานและจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกปี  เนื่องจากคณะทำงานเล็งเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ มาท่องเที่ยวในจังหวัดค่อนข้างมาก กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ชาวต่างชาติได้ทราบ  และเห็นความสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย  โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และเปลี่ยนสถานที่จัดจากลานนวมินทร์ หรือเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต มาเป็นศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต   สำหรับการแสดงก็จะเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้เป็นสำคัญตามชื่อของงานคือ “สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม สืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้”  ซึ่งรายละเอียดการแสดงภายในงานนั้น ได้มีการดำเนินการประชุมตัวแทนจากแต่ละวิทยาเขตเพื่อกำหนดรายละเอียดก่อนการจัดงาน

ผศ.ดร.ศักย์ชิน กล่าวว่า  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติอันจะช่วยปลูกฝังค่านิยม ความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป   ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คือมาตรฐานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม  ซึ่งการจัดงานในปีนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จมาก มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม  ได้แก่  ศูนย์การค้าจังซีลอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่  และโรงแรมในเขตป่าตองที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ  ชมรมดนตรีไทย ชมรมคนสร้างภาพ จากม.อ.ภุเก็ต  นักแสดงของ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต และที่สำคัญที่สุด บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษาช่วยงานทุกท่าน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.