ม.ราชภัฏภูเก็ต เหลียวหลังแลหน้า ครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนนาบินหลา จ.ตรัง

ม.ราชภัฏภูเก็ต เหลียวหลังแลหน้า ครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนนาบินหลา จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เหลียวหลังแลหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการห้องเรียนจังหวัดตรัง เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนนาบินหลา” โดยมี นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ร่วมด้วย นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. ตลอดจน ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายศิษย์เก่า ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องเรียนนาบินหลา ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ตรัง

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน หรือวิทยาลัยครูภูเก็ตในอดีต ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 และได้พัฒนาจากสถาบันผลิตครูมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งยังมีภารกิจที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน อาทิ การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการจัดการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ม.ราชภัฏภูเก็ต ยังมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรัง จึงเกิดเป็นศูนย์ให้การศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง ณ ตำบลนาบินหลา ซึ่งมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย และในขณะนี้ศูนย์นาบินหลา หรือห้องเรียนจังหวัดตรัง ก่อตั้งครบ 10 ปีบริบูรณ์

ดังที่กล่าวมาเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมกันเหลียวหลังแลหน้า มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการห้องเรียนจังหวัดตรัง ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดบ้านนาบินหลาให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการให้บริการด้านการศึกษา การให้บริการด้านสถานที่ การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ การสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์สำคัญอีกประการ คือ การสร้างทัศนคติ และความเข้าใจอันดีของภาคีเครือข่ายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ภาคีเครือข่ายผู้ใช้บริการด้วย

สำหรับการจัดโครงการมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้บริหาร ผู้นำระดับจังหวัด และท้องถิ่น การเสาวนาสภากาแฟยามเช้า การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล การสาธิต และนำเสนอศักยภาพของอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่จัดขึ้นอย่างมีสีสัน กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จากจังหวัดตรัง กิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่านาบินหลา ห้องเรียนจังหวัดตรัง การมอบโล่ ‘10 คนดีศรีนาบินหลา’ และมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้มีคุณูปการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันเหลียวหลังแลหน้า มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการห้องเรียนจังหวัดตรัง ให้ก้าวไปสู่ปีต่อๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และสมภาคภูมิ” รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.