ภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ปู พงษ์สิทธิ์” 10 พ.ค.นี้

ภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ปู พงษ์สิทธิ์” 10 พ.ค.นี้

ภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตการกุศล "ปู พงษ์สิทธิ์" 10 พ.ค.นี้

เทศบาลตําบลศรีสุนทร ร่วมกับ กก.ตร.สภ.ถลาง กําหนดจัดงานคอนเสิรตการกุศล “ปู พงษสิทธิ์ คําภีร” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นตนไป ณ บริเวณสนามด้านขางอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร หมูที่ 3 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จ.ภูเก็ต โดยจําหน่ายบัตรในราคาใบละ 100 บาท เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่น ณ บริเวณขุมน้าบางมะรวน เพื่อช่วยเหลือตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของข้าราชการตํารวจ สภ.ถลาง

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.