ภูเก็ตจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ภูเก็ตจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 พ.ค. 62 ที่วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม


นางพิมพ์วรัชญ์ กล่าวว่า ด้วยสำนักพระราชวังประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผุ้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 62 และมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 6,810 รูป โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดบรรพชาอุปสมบทตามจำนวนที่กำหนดซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจำนวน 79 รูป
ทั้งนี้ในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท กำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. 62 ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดที่วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

ขณะที่นายภัคพงศ์ กล่าวว่า การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการศึกษาพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 15 วันและเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมของโครงการฯ ให้พระภิกษุผู้บรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 10 คาบของตารางเรียนในหลักสูตรฯ หลักธรรมขั้นพื้นฐานและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติขณะอยู่ในสมณเพศ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไป

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.