กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’

วันที 19 ก.พ. 62 ที่ อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562โดยมีนาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นาย ธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา นำแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม 3 รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


เนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม โดยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

สำหรับวันมาฆบูชานั้น เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.