ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ยื่นความประสงค์จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ช่วงเทศกาลลอยกระทง

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ยื่นความประสงค์จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ช่วงเทศกาลลอยกระทง

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ “จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ( กระทง , อาหาร )” ช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (งานเทศกิจ) ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลนครภูเก็ตฃ

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เงินค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดฯ จำนวน ๓๐ บาท

ข้อปฏิบัติ
๑. จำหน่ายและลอยกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น
๒. ห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิงทุกชนิด
๓. ห้ามจำหน่ายและปล่อยโคมลอย
๔. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
๕. ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๖. ห้ามใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
๗. ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.