ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การค้า จำหน่าย หรือเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การค้า จำหน่าย หรือเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง การค้า จำหน่าย หรือเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2561

ด้วยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 17ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามและสืบทอดกันมานานของชาวจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ตั้งมั่นปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายให้แก่ผู้อื่น แต่ได้มีบุคลบางกลุ่มถือโอกาส ค้า ทำ สั่งนำเข้า ซึ่งดอกไม้เพลิงเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีการนำดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง ที่เรียกว่า บ๊ะจ่าง กุหลาบ จรวด ไข่ไก่ หรือประเภทวัสดุที่คล้ายคลึงกันมาเล่น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรืออาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางประเพณีถือศีลกินผัก

เทศบาลนครภูเก็ต จึงขอประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ประจำอำเภอ
2. ห้ามมิให้เล่น ประทัด หรือดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง ที่เรียกว่า บ๊ะจ่าง กุหลาบ จรวด ไข่ไก่ หรือประเภทที่มีความรุนแรง คล้ายคลึงกัน เว้นแต่ประทัดแพเพียงอย่างเดียว
3. ห้ามเล่นประทัด หรือดอกไม้เพลิง ในลักษณะที่อาทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน ได้กำกับ ดูแล บุตรหลาน หรือบุคคลที่อยู่ในความควบคุม ในการเล่นประทัด หรือดอกไม้เพลิง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้เล่นบริเวณภายในศาลเจ้า และสถานที่ที่มีพิธีกรรมเท่านั้น
5. หากพบบุคคลใดฝ่าฝืน หรือกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.