โรงเรียนภูเก็ตจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนภูเก็ตจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ก.ค. 61 ที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ขึ้นล่วงหน้า โดยมีการให้น้องๆหนูๆระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 2 และ 3 แต่งกายด้วยชุดไทยในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงาม และพร้อมใจกันเข้าแถวร่วมเคารพธงชาติ ก่อนจะร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยมีทั้งการแสดงละครตามวรรณคดีไทย การแสดงรำไทย การอ่านคำขวัญวันภาษาไทย การอ่านคำคล้องจอง และการมอบรางวัลการแข่งขันการคัดลายมือพยัญชนะไทย และการคัดลายมือเลขไทย นอกจากนี้ภายในพื้นที่ของโรงเรียนยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของวันภาษาไทยแห่งชาติให้เด็กๆและผู้ปกครองได้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญอีกด้วย
นางสาว เพ็ญพรรณ วิศุภกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย ตลอดจนใส่ใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งในปีนี้มีทั้งกิจกรรมการแสดงและประกวดแข่งขันในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆจดจำได้ทั้ง 4 รูปแบบ คือการฟัง พูด อ่านและเขียน ร่วมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆกล้าแสดงออก

สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.