เทศบาลนครภูเก็ตอบรม คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

เทศบาลนครภูเก็ตอบรม คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

วันที่ 25 ก.ค. 61 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง ‘คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท’ ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนศาสนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรม “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต และผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 750 คน


ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพให้เป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศและกระแสของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กิจกรรมคุณธรรมตามเบื้องพระยุคลบาทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังที่สำคัญในการจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งอีกครั้ง รวมถึงเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณประเทศชาติและพระมหากษัตริย์และเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.