โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman

โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman

วันที่ 3 ก.ค. 61 ที่โรงแรมเมอร์ลิน อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เข้าร่วม


นายกิติพล กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า OTOP ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลและได้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน การผลิตผ้าบาติก เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่โดดเด่น มีกลุ่มผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าได้มาตร,น สร้างรายได้เป็นจำนวนมากและกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้เขียนผ้าบาติกเพื่อประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP Batik ถือว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมการเรียนการเขียนผ้าบาติกอย่างต่อเนื่อง รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ผลิตผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามันให้ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของประเทศ มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สร้างเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ประกอบการ สร้างแนวคิดให้ผู้ประกอบการผ้าบาติกนำแนวคิดนั้นไปพัฒนาเทคนิคใหม่และโดดเด่น ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

ขณะที่นายนรภัทร กล่าวว่า การนำเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตมาพัฒนาโดยการออกแบบผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เป็นแนวคิดในการออกแบบจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ซึ่งในอนาคตก็คงจะมีการออกแบบและมีการส่งเสริมด้านการตลาดอย่างจริงจังและจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนต่อไป

Sano-Tik Collection เกิดจากการนำเอาเอกลักษณ์แร่ดีบุก อันมีลักษณะเป็นผลึกโทนสีดำ เทา มาออกแบบลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการมัด – ย้อม ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่รวมถึงการซ้อนทับสีหลายชั้นจนเกิดลวดลายบนเส้นแร่ดีบุกที่พลิ้วไหว มีการซ้อนสี ขาว เทา ดำที่ถือเป็นเอกลักษณ์สีแร่ดีบุก รวมถึงการนำเอาสีเหลืองทอง มาแทรกบนผืนผ้าเพื่อให้เกิดมีมิติใหม่ โดยการนำเอานักออกแบบ 3 ท่านที่มีศาสตร์ความรู้เฉพาะทาง เริ่มจากการสร้างแนวคิดเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของจังหวัดภูเก็ต นำออกมาสู่การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าโดยการทดลองจนตกผลึกและนำผืนผ้าที่ได้สู่การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย 5 ชุด ที่มีที่มาเดียวกันแต่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดรูปแบบที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.