ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย นุวัฒิชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการและภาคประชาสังคม เข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมสนวันนี้มีวาระที่สำคัญคือเรื่องของโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งทางคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวน 7 เมืองและเมืองเก่าภูเก็ตก็เป็น 1 ใน 27 เมืองทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต จึงเห็นสมควรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าภูเก็ต ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าภูเก็ตได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมและยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อการจัดทำแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ เมืองเก่าภูเก็ตก็จะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมืองและประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.