จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครู ประจำปี 2561

จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครู ประจำปี 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงานวันครู ประจำปี 2561 โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และข้าราชการครู เข้าร่วมงาน
จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครู ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู

จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครู ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู สำหรับปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันครู เป็นปีที่ 62 โดยกำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งได้ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูรุ่นต่อไป และส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและวิชาชีพครู เพื่อมุ่งหวังให้คนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
นอกจากนี้ภายในกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.