ตำรวจสันติบาลภูเก็ต จัดอบรมโครงการสร้างจิตสึกนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตำรวจสันติบาลภูเก็ต จัดอบรมโครงการสร้างจิตสึกนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 10 ม.ค.61 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กำหนดจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2/2561 ซึ่งตำรวจสันติบาลภูเก็ตจัดขึ้นโดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พ.ต.ท. ดำรงค์เกียรติ ข่าทิพย์พาที สารวัตรตำรวจสันติบาลภูเก็ต นายมนัส ชินกาญจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

ตำรวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการสร้างจิตสึกนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พ.ต.ท. ดำรงค์เกียรติ กล่าวว่า ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงของรัฐ ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตและความสามัคคี ของคนในชาติ ด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติเห็นคุณค่าและความสำคัญอย่างยิ่ง ในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจังมิให้มีการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาและประชาขนทั่วไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 310,160 คน ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ที่ผ่านมา เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ
ด้านนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถาบันที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเรานั้นมีเสาหลักที่ค้ำยันให้ประเทศไทยเรายังดำรงอยู่ได้ 3 สถาบัน คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระกษัตริย์ ซึ่งทั้งสามสถาบันจะต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน หากเสาหลักใดเสาหลักหนึ่งขาดไปประเทศก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ สถาบันชาติ การมีอาณาเขตอยู่ร่วมกัน มีความเป็นเอกลักษณ์ มีขนบธรรมเนียนประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ที่บรรพบุรุษของเราได้รักษาด้วยความเสียสละ ทั้งเลือดเนื้อและชีวิต สถาบันศาสนา เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ หากขาดศาสนา ก็จะเกิดปัญหาขาดศีลธรรมของคนในชาติ ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่ประพฤติชั่ว สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก คือเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนา และอีกหนึ่งสถาบันคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศ คนไทยจึงมีความรัก ความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อให้ลูกหลานได้ซึมซับในสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เรียก การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยต่อคำว่า อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งตั้งแต่ในอดีตมา พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์สุขให้กับประชาชน ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง แม้ในยามวิกฤติพระมหากษัตริย์ก็ทรงช่วยชาติให้รอดพ้นมาได้ทุกครั้ง ทรงเสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรัก ความเคารพ เทิดทูนและร่วมปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.