ผู้ว่าฯภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนร่วมประเพณีลอยกระทงตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม

ผู้ว่าฯภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนร่วมประเพณีลอยกระทงตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าด้วยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทยหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีโดยมีช่วงระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อร่วมกันลอยกระทงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ,โป๊ะ,ท่าเทียบเรือโดยสารและมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนเหตุจากอัคคีภัยอยู่เป็นประจำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงการจัดงานวันลอยกระทงตามประเพณีไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเหมาะสมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจึงสั่งการให้ดำเนินการดังนี้ ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ,เอกชนและภาคประชาชนสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ ,การแสดงดนตรี ,วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประเพณีลอยกระทงตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น

โดยผู้จัดงานพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถขอคำแนะนำและปรึกษา ได้จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยจะเน้นการใช้กลไกประชาคมเพื่อให้การจัดกิจกรรม เป็นไป ด้วยความเหมาะสม พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทยร่วมการประพฤติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่นและงดเว้นการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองและอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.