โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมด้วยคณะการการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะพระสังฆาธิการ, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะนำวัฒนธรรม ประเพณี มาแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง อีกทั้ง ภูเก็ต เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร และการท่องเที่ยว ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต จึงได้ชูประเด็นให้มีโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ให้เป็นจุดแข็ง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามเป้าหมายของโครงการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น โครงการผู้ว่าเยี่ยมศาสนสถาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้คนเข้าวัด พัฒนาจิตใจ ปฏิบัติธรรม ศึกษาหลักธรรม คำสอน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขต่อไป

จากนั้น นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ระยะที่ 1 – ระยะที่ 3 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป ซึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีเป้าหมาย คือ ต้องการให้ทุกครอบครัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบเล็กสุด ทุกครอบครัวมีคุณลักษณะพิเศษตามหลักของพระพุทธศาสนา และเมื่อทุกครอบครัว ได้ปฏิบัติตามแนวหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว จะทำให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 และมีความร่มเย็นเป็นสุขในที่สุด และมีการขยายผลเป็นหมู่บ้าน ซึ่งในการดำเนินงานคณะกรรมการฯ จะดูผลการดำเนินงาน ซึ่งมีจำนวน 40 กิจกรรมเป็นตัวชี้วัด ว่ามีการดำเนินงานอย่างไร ซึ่งทั้ง 40 กิจกรรม จะหลอมรวมสร้างให้เกิดความปรองดอง ความสมานฉันท์และความสันติสุขในที่สุด ซึ่งจากสรุปรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต พบว่าสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้ง ขอฝากให้ดำเนินการในเรื่องการรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมถึงเรื่อง OTOP ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ทั้งนี้ในการดำเนินงานในเบื้องต้น ทางส่วนกลางกำหนดให้ ทุกอำเภอ มีหมู่บ้านต้นแบบอำเภอละ 12 หมู่บ้าน และคัดเลือกหมู่บ้านที่ดีที่สุดของจังหวัด ซึ่งจะมีการจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ในระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2560 ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้คัดเลือกบ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.