ภูเก็ตประชุมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภูเก็ตประชุมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานจัดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โดยมี พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต,นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, นางอุทัย พิพัฒนชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, คณะกรรมการโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตประชุมการดำเนินงานจัดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จังหวัดภูเก็ตประชุมการดำเนินงานจัดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร และรวมพลังชุมชนคุณธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนารักษากาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย ตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปีวัฒนธรรม / สร้างคนดี ,สังคมดี ,สร้างรายได้, สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก โดยสนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรมร่วมจัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีเพื่อเป็นสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตของชุมชนคุณธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจนำหลักทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ทำการคัดเลือกวัดโสภณวนาราม, วัดสว่างอารมณ์และมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้มีการกำหนดวันถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโสภณวนาราม ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 และชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนคุณธรรมฯ นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การจัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ , การจัดพิธีทางศาสนา ที่ศาสนสถานในชุมชนคุณธรรมฯ ,การจัดกิจกรรมการแสดงตามวิถีแบบวัฒนธรรมไทยในแต่ละชุมชน, จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป้าหมายชุมชนละ 10,000 ดอก โดยจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนคุณธรรมฯในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงวันที่ 30 กันยายน 2560

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.