ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพฯ

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพฯ

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด “ทัศนียมรรคา” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐ ภาพ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนียมรรคา” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนียมรรคา” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนียมรรคา” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนียมรรคา” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.