อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการประกวดร้องเพลงและดนตรี โครงการ Just Say No

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการประกวดร้องเพลงและดนตรี โครงการ Just Say No

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการประกวดร้องเพลงและดนตรี โครงการ Just Say No

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดร้องเพลงและดนตรี ตามโครงการ Just Say No รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

นายจิตติ์ เอียดสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ Just Say No เป็นโครงการต่อเนื่องที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ได้ริเริ่มและดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี เป็นเวลา 18 ปีแล้ว ซึ่งในระยะหลังประมาณ 10ปี ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และร่วมดำเนินการด้วย โดย 5 ปีหลังสุดนี้ ได้จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศที่เวทีกลางสะพานหิน เวทีลานนวมินทร์ 72 และวิทยาลัยเทคโลโลยีภูเก็ต ตามลำดับ สำหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ กำหนดจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนเงินงบประมาณ 108,100 บาท และร่วมดำเนินการด้วย และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

การจัดประกวดร้องเพลงและดนตรี ตามโครงการ Just Say No มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาสนใจร้องเพลงและดนตรีแทนการมั่วสุม การเที่ยวเตร่ เสพสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองต่อหน้าชุมชนและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านยาเสพติด” ซึ่งการจัดประกวดในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 10 สถาบันการศึกษา จำนวน 120 คน เมื่อเข้าทำการประกวดรอบคัดเลือกแล้ว มีผู้ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง จำนวน 15 คน คัดเลือกไว้ จำนวน 7 คน, ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ มีผู้สมัคร 14 คน คัดเลือกไว้ จำนวน 7 คน, ประเภทสตริง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ มีสมัคร 20 คน คัดเลือกไว้ จำนวน 8 คน, ประเภท Dance รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 5 ทีม จัดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด และประเภทวงดนตรีโฟล์คซอง มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 6 วง จัดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการนี้ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ที่มีความสนใจและมีความสามารถในด้านการร้องเพลงและดนตรี ได้แสดงออก ขึ้นเวทีมาเสนอผลงานจากการที่ได้ฝึกฝนและผ่านการคัดเลือกมาแล้ว เป็นการพัฒนาฝีมือในทักษะที่ตนเองถนัด ใช้เวลาว่างไปในทางที่ดีที่สร้างสรรค์ แทนที่จะไปเที่ยวเตร่ หรือจับกลุ่มมั่วสุมที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เรื่องยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท หรือในทางที่จะเป็นอบายมุขทั้งปวง และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง จากสถาบันการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไป ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้การสนับสนุนเหมือนเช่นที่ผ่านมา ทั้งในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และในด้านบุคลากรที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานด้วย

Just Say No เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ To Be No. 1 ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ความหมายของ Just Say No ก็คือให้รู้จักการปฏิเสธ เป็นการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ไม่เหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ปฏิเสธการเชิญชวนของใครก็ตามที่ชักนำให้ลองสัมผัสกับยาเสพติด แม้แต่ความคิดของตนเองที่คิดจะทำอะไรที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ให้ปฏิเสธโดยการระงับจิตใจของตน บังคับตนเองให้ได้ เพราะถือว่าการปฏิเสธ หรือ Just Say No ในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ เป็นการป้องกันตนเองได้เป็นอย่างดี การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดี อาจออกมาในรูปแบบของการทำดี แทนการทำไม่ดีเหล่านั้น เช่น การจัดการประกวดร้องเพลงและดนตรีในครั้งนี้ ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มามีส่วนร่วมในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการและบุคลากรทุกฝ่ายที่สนับสนุนโครงการนี้ รวมทั้งสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.