พระยูไล

พระยูไลคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน เป็นพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธในนิกายมหายาน ซึ่งนิกายนี้จะนับถือพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และพระยูไลก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในนิกายนี้ พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มารพรหม และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมแล้ว ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด

ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ บริบูรณ์ สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า (กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ) สมัยโบราณชาวพุทธไม่กล้าที่จะวาดรูปหรือปั้นรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงใช้สัญลักษณ์เป็นต้นโพธิ์และมีบัลลังก์ว่างเปล่า เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เมื่อศาสนาพุทธแพร่หลายออกไปทั่วโลก จึงเกิดมีการวาดรูปและปั้นรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในภายหลัง เพื่อเป็นการเคารพบูชา เพราะฉะนั้นรูปวาดหรือรูปปั้นจึงเป็นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

พระพุทธเจ้าของชาวจีน จึงมีลักษณะตาชั้นเดียว ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์คิดว่าจะไม่ทรงสั่งสอนใคร เพราะธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วไป แต่ภายหลังพระองค์ทรงคิดว่า ยังคงจะมีผู้ที่สามารถที่จะรู้ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ได้ จึงได้ทรงเปลี่ยนพระทัยด้วยทรงมีพระเมตตา และกรุณาที่พระองค์มีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย จึงทรงเปลี่ยนพระทัยมาตรัสสอนพวกเราทั้งหลายให้ได้รู้ตาม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี

Related Post

Phuket Roadshow to Vietnam 2024

Phuket Roadshow to Vietnam 2024

Phuket Roadshow to Vietnam 2024 " ที่ 2 เมืองใหญ่ ของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย นครโฮจิมินห์ และ กรุงฮานอย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.