12:15 am - Tuesday September 27, 2016

‘เทศบาลราไวย์’ จัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในพื้นที่

ราไวย์

วันนี้ (3 ส.ค. 53) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบล โดยมี นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต  นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต   หัวหน้าส่วนราชการ อาสาพัฒนาชุมชนตำบลราไวย์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายอรุณ กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบล และเพื่อให้ อช. และผู้นำ อช. ได้ร่วมกันทบทวนบทบาท หน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างการปฎิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้กับเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนด้วย

ทั้งนี้ ผู้นำ อช. หญิง ตำบลราไวย์  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับจังหวัด ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศและเข้าเฝ้า   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อปลายปี 2552 ซึ่งเป็นผลจากการทำงานเป็นทีมอย่างสม่ำเสมอ  ของอาสาพัฒนาชุมชนตำบลราไวย์ ที่ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจด้วยจิตอาสา เพื่อเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ให้เกิดความเข้มแข็ง จึงส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของทีมแบบมีส่วนร่วม และมีอุดมการณ์ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจากเดิมที่มีอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน โดยในปัจจุบันสามารถขยายเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนตำบลราไวย์ เป็นจำนวน 100 คน  ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลราไวย์เพิ่มขึ้นFiled in: งานราชการ


Facebook Comment

No comments yet.

Leave a Reply

 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750